Algemene Inkoopvoorwaarden 

Algemene Inkoopvoorwaarden 

LEVERING 
 

Kwaliteit

1. De leverancier garandeert dat de afgeleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden. De producten beantwoorden in ieder geval niet aan de overeenkomst indien zij niet de onderstaande eigenschappen bezitten:

 • In overeenstemming zijn met de overeengekomen eisen, specificaties, normen, voorwaarden, tekeningen, monsters.
 • Vrij zijn van materiaal-, fabricage- en ontwerpfouten.
 • Beschikken over de eigenschappen die zijn toegezegd.
 • Voldoen aan de bij of krachtens wet gestelde (milieu-) eisen.
 • Vervaardigd zijn van deugdelijk en nieuw materiaal.
 • Zodanig zijn vervaardigd, dat zij veilig en behoorlijk kunnen worden aangesloten en geïnstalleerd.
 • Vergezeld gaan van gegevens die nodig zijn voor een juist en veilig gebruik (waaronder onderhoud) en die duidelijk en in de Nederlandse taal op het product zijn aangebracht of, indien dat niet mogelijk is, op een daarbij gevoegde instructie.
 • Voorzien zijn van een aanduiding van de fabrikant of van degene die het product, al dan niet in Nederland, in de handel brengt en die duidelijk en in de Nederlandse taal daarop is aangebracht of, indien dat niet mogelijk is, op de verpakking daarvan.
 • Vergezeld gaan van paklijsten, tekeningen, kwaliteitseisen, garantiecertificaten e.d.
 • Voorzien zijn van een daarop aangebracht type-, serie- en eventueel apparaatnummer of, indien dat niet mogelijk is, op de verpakking daarvan.

2. De afnemer kan er geen beroep meer op doen dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij de leverancier daarvan niet in kennis heeft gesteld binnen vier weken nadat hij dit heeft ontdekt. Indien echter de afnemer de producten keurt of controleert, moet de kennisgeving van tekortkomingen die hij daarbij redelijkerwijs had behoren te ontdekken, geschieden binnen vier weken nadat de keuring of controle is voltooid.

 

Keuring en controle

3. De afnemer kan de producten keuren. Indien geen keuring plaatsvindt bij de leverancier kan door de afnemer na aflevering controle van de producten plaatsvinden op onder meer beschadiging, maat en hoeveelheid.

4. Indien is overeengekomen dat de afnemer de producten voor de aflevering zal keuren bij de leverancier:

a. zal de leverancier de producten op een zodanig tijdstip voor keuring gereed houden dat zij met inachtneming van het onder b bepaalde vóór het verstrijken van de afleveringstermijn kunnen worden gekeurd en zal hij dit tijdstip tijdig schriftelijk aan de afnemer meedelen;

b. zal de afnemer, op straffe van verval van zijn bevoegdheid om bij de leverancier te keuren, met de keuring beginnen binnen twee weken na ontvangst van de onder a bedoelde mededeling of, indien dat later is, binnen twee weken nadat de zaken voor keuring gereed zijn en zal hij de keuring binnen twee weken voltooien;

c. zal de leverancier, zonder kosten voor de afnemer, desverlangd een geschikte ruimte en redelijke personele en materiële hulp ter beschikking van de afnemer stellen;

d. kan de afnemer, indien hij de producten afkeurt, onverminderd alle andere rechten of vorderingen, eisen dat de leverancier onverwijld het ontbrekende of de herstelde of  vervangende producten voor keuring aanbiedt.

5. Indien de leverancier tekortschiet in het verrichten van een handeling waarmee hij aan een keuring of controle moet meewerken, komen de kosten die daarvan het gevolg zijn voor zijn rekening. Indien de producten op grond van artikel 4 onder d worden afgekeurd, komen de daarmee gemoeide kosten voor rekening van de leverancier.

6. Indien de afnemer de producten na aflevering afkeurt of bij controle niet akkoord bevindt, zal de leverancier ze binnen twee weken nadat de afnemer hem dit heeft meegedeeld op eigen kosten bij de afnemer afhalen. Indien de leverancier in de nakoming van deze verplichting tekortschiet, mag de afnemer, onverminderd alle andere rechten of vorderingen, de producten voor rekening van de leverancier bij hem doen afleveren.

 

Afleveringscondities

7. Voor de interpretatie van de afleveringscondities zijn van toepassing de op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst van kracht zijnde “Incoterms” uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel.

8. Aflevering geschiedt “franco inclusief rechten” op de overeengekomen plaats van aflevering, stipt op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen

termijn. Indien niet binnen de overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats producten zijn afgeleverd, die aan de overeenkomst beantwoorden, is de leverancier zonder aanmaning in verzuim.

9. De leverancier draagt alle risico van verlies of beschadiging van de producten tot de tijd dat deze zijn afgeleverd, overeenkomstig het bepaalde in het vorige artikel:

 • Sluit voor eigen rekening en risico een overeenkomst voor het vervoer van de producten naar de plaats van aflevering en zorgt daarbij voor een adequate verzekering.
 • Dient de afnemer vooraf tijdig te informeren over de verzending van de producten, alsmede elke andere kennisgeving te doen die de afnemer nodig heeft om de maatregelen te treffen die normaliter vereist zijn om de producten in ontvangst te kunnen nemen.
 • Dient voor eigen rekening de afnemer te voorzien van de gebruikelijke vervoersdocumenten die de afnemer nodig heeft om de producten in ontvangst te nemen.
 • Voorziet op eigen kosten in verpakking die vereist is voor de aflevering van de producten. De verpakking dient van de daartoe geëigende merken te worden voorzien en dient op verzoek van de afnemer te worden teruggenomen.

10. Retourzending van leenemballage geschiedt voor rekening en risico van de leverancier naar een door deze op te geven bestemming.

 

Eigendomsovergang

11. De eigendom van de producten gaat op het moment van aflevering op de afnemer over, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

 

Wijzigingen

12. De afnemer is met betrekking tot de af te leveren producten bevoegd te verlangen dat de omvang en/of de hoedanigheid wordt gewijzigd en modificaties aan te brengen in de tekeningen, modellen, instructies, specificaties en dergelijke.

13. Indien de wijziging naar het oordeel van de leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs, levertijd en kwaliteit zal hij, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, de afnemer hieromtrent zo spoedig mogelijk doch ten hoogste binnen acht dagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging schriftelijk informeren.

14. Indien deze gevolgen naar het oordeel van de afnemer onredelijk zijn ten opzichte van de aard van de wijziging is de afnemer bevoegd om de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, tenzij dit gelet op de omstandigheden onredelijk zou zijn. Een ontbinding op grond van dit artikel geeft geen der partijen een recht op vergoeding van enigerlei schade.

 

Ontbinding

15. Onverminderd alle andere rechten of vorderingen mag de afnemer de overeenkomst door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:

a. de leverancier in verzuim komt met de nakoming van een verplichting uit hoofde van de overeenkomst;

b. de nakoming door de leverancier van een opeisbare verplichting uit hoofde van de overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk wordt;

c. de leverancier in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend dan wel in beide gevallen daartoe een aanvraag is ingediend;

d. door de leverancier of een van zijn ondergeschikten enig

voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van het bedrijf van de afnemer of aan een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers.

16. Indien de overeenkomst op grond van het bepaalde in het vorige artikel is ontbonden, zal de leverancier de reeds aan hem verrichte betalingen aan de afnemer terugbetalen, vermeerderd met de wettelijke rente over het betaalde bedrag vanaf de dag waarop dit is betaald. Indien de overeenkomst gedeeltelijk is ontbonden, bestaat de terugbetalingsverplichting alleen voor zover de betalingen op het ontbonden gedeelte betrekking hebben.

17. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 mag de afnemer ook buiten de in de wet of artikel 15 geregelde gevallen de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, mits hij dan de schade vergoedt die de leverancier daardoor lijdt.

 

Geheimhouding

18. De leverancier garandeert de geheimhouding tegenover derden van alle bedrijfsinformatie afkomstig van de afnemer die op enigerlei wijze te zijner kennis is gekomen of gebracht.

 

Intellectuele eigendomsrechten

19. Eventuele intellectuele eigendomsrechten op speciaal voor de afnemer ontwikkelde producten, alsmede programmatuur of software, berusten bij de afnemer, dan wel zullen aan hem worden overgedragen.

20. Ten aanzien van niet speciaal voor de afnemer ontwikkelde producten, alsmede programmatuur of software, verleent de leverancier aan de afnemer een licentie met betrekking tot het gebruik van bedoelde producten.

21. Voor zover voor de overdracht van de in de beide voorgaande artikelen bedoelde rechten een speciale akte nodig is, verklaart de leverancier reeds nu zijn medewerking daaraan te zullen verlenen.

22. De leverancier garandeert dat door het gebruik - daaronder

begrepen doorverkoop - van de afgeleverde producten geen inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Hij vrijwaart de afnemer en diens koper/opdrachtgever tegen aanspraken van derden ter zake.

 

Prijzen

23. De prijs omvat alle kosten die in verband met de producten tot en met de aflevering worden gemaakt. De prijs is exclusief omzetbelasting en is vast.

 

Facturering

24. De leverancier zal het verschuldigde bedrag niet eerder factureren dan op de datum van aflevering van de producten. Facturen zullen overeenstemmen met de order en de hoeveelheid afgeleverde producten en zullen worden ingediend in tweevoud. Op de factuur zal in ieder geval het volgende zijn vermeld: het nummer en de dagtekening van de order of de overeenkomst, het afleveradres, de afleverdatum, de netto-prijs, het eventuele type-, serie- en apparaatnummer en een specificatie per bestelling.

 

Betaling

25. Betaling geschiedt op het tijdstip en de wijze als door partijen overeengekomen. Indien daaromtrent tussen partijen niets is overeengekomen, geschiedt betaling uiterlijk binnen vijfenveertig dagen na facturering, mits goedkeuring van de aflevering en ontvangst van alle bijbehorende documentatie, tekeningen, kwaliteitseisen, garantiecertificaten, de bedieningsinstructies - voor zover overeengekomen - zijn uitgevoerd en de factuur voldoet aan de in het vorige artikel omschreven eisen. Betaling houdt op geen enkele wijze afstand van recht in. Indien de afnemer na betaling de producten overeenkomstig artikel 4 onder d afkeurt zal de leverancier, na daartoe een schriftelijke mededeling te hebben ontvangen, binnen twee weken de reeds aan hem verrichte betalingen aan de afnemer terugbetalen, vermeerderd met de wettelijke rente over het betaalde bedrag vanaf de dag waarop dit is betaald.

 

Verrekening

26. De afnemer is te allen tijde bevoegd, bedragen die hij aan de leverancier verschuldigd is, te verrekenen met al hetgeen hij te eniger tijd al dan niet opeisbaar van de leverancier heeft of zal hebben te vorderen.

 

Nakoming

27. Indien de afgeleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, kan de afnemer eisen dat de leverancier het ontbrekende aflevert of de producten herstelt of vervangt. De daarmee gemoeide kosten komen voor rekening van de leverancier.

28. Indien de leverancier niet, nadat hij daartoe door de afnemer schriftelijk is aangemaand, binnen een in de aanmaning te stellen bekwame termijn voldoet aan een eis als bedoeld in het vorige artikel, kan de afnemer zonder voorafgaande rechterlijke machtiging de aflevering, het herstel of de vervanging door een derde doen plaatsvinden en de kosten daarvan op de leverancier verhalen.

29. De beide vorige artikelen laten de andere rechten of vorderingen onverlet die de afnemer aan een tekortkoming kan ontlenen.

 

Garantie

30. Indien een garantietermijn is overeengekomen, kan de afnemer de rechten die hij aan een tekortkoming kan ontlenen, reeds uitoefenen indien hij meent dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden. De afnemer kan dat niet indien de leverancier bewijst dat de producten aan de overeenkomst beantwoorden.

31. De afnemer kan zich op het vorige artikel beroepen, ongeacht het tijdstip waarop hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, mits dit tijdstip binnen de garantietermijn is gelegen.

32. Indien de afnemer zich op artikel 30 beroept, komen de kosten die daarvan het gevolg zijn voor rekening van de leverancier.

33. De vorige drie artikelen laten zowel tijdens als na afloop van de garantietermijn de rechten of vorderingen onverlet die de afnemer aan een tekortkoming kan ontlenen.

 

Aansprakelijkheid en boete

34. De leverancier vrijwaart de afnemer voor aanspraken van derden op vergoeding van schade als gevolg van tekortkomingen in de afgeleverde producten, waaronder begrepen veiligheidsgebreken in de zin van de produktenaansprakelijkheidswetgeving, respectievelijk als gevolg van handelen of nalaten van de leverancier of zijn hulppersonen.

35. Indien niet binnen de overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats producten zijn afgeleverd, die aan de overeenkomst beantwoorden, is de leverancier aan de afnemer een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 0,1% van de prijs van de desbetreffende producten, vermeerderd met de omzetbelasting, voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt, tot een maximum van 10%. Indien de aflevering blijvend onmogelijk is geworden, is de boete onmiddellijk in haar geheel verschuldigd.

36. De boete komt de afnemer toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede begrepen:

a. zijn vordering tot nakoming van de verplichting tot aflevering

van producten die aan de overeenkomst beantwoorden;

b. zijn recht op schadevergoeding voor zover de schade het

bedrag van de boete te boven gaat.

37. De boete wordt verrekend met de door de afnemer verschuldigde betalingen, ongeacht of de vordering tot betaling daarvan op een derde is overgegaan.

 

ONDERAANNEMING

(aanvullend)

 

Meer-/minderwerk

38. Meer- en minderwerken komen alleen dan voor verrekening in aanmerking, nadat afnemer hiervoor schriftelijk opdracht heeft verstrekt.

 

Identificatie

39. Als gevolg van de Wet op de Identificatieplicht, moeten alle werknemers (van onderaannemer) die voor afnemer  werkzaamheden verrichten zich op deugdelijke wijze kunnen  identificeren. De plicht tot verificatie van identiteit van de medewerker ligt bij de onderaannemer.

40. Indien de werknemer(s) zich niet kunnen identificeren dienen werkzaamheden voor deze werknemer(s) onmiddellijk beëindigd te worden.

 

Montage

41. Gereedschap dat door onderaannemer tijdens de montage op de bouw wordt gebruikt, dient door onderaannemer te worden verzorgd en dient te voldoen aan de daaraan te stellen eisen als gevolg van de geldende wetgeving.

42. Bij de montage op het werk moet door onderaannemer een zodanige werkwijze worden gevolgd, dat schade aan materialen, apparatuur en eigendommen van derden wordt voorkomen. Mocht dit toch gebeuren, dan stelt afnemer de onderaannemer daarvoor aansprakelijk. Alle eventueel daaruit voortvloeiende kosten zullen aan onderaannemer in rekening worden gebracht.

43. De projectleider van afnemer is gemachtigd voor onderaannemer werkend personeel dat niet aan redelijke te stellen eisen voldoet of dat door zijn gedrag te kennen geeft niet voor rede vatbaar te zijn, zonder pardon van de bouwplaats te verwijderen en daarvoor in de plaats beter gekwalificeerd personeel  te eisen.

 

Planning werkzaamheden

44. Werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden geheel conform een door afnemer vast te stellen planning.

45. Indien in afwijking van de overeengekomen planning op enig onderdeel vertraging ontstaat, dient onderaannemer afnemer direct (schriftelijk) te informeren zodat gezamenlijk gekeken kan worden op welke wijze de achterstanden  teniet gedaan kunnen worden.

46. Alle schade en gevolgschade die ontstaat door toedoen van onderaannemer betreffende het niet nakomen van de planning zullen op onderaannemer worden verhaald.

               

Veiligheid en personele voorzieningen

47. Voor het nakomen van de geldende veiligheidsvoorschriften is de onderaannemer zelf verantwoordelijk. De onderaannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de op het werk geldende veiligheidsvoorschriften en zich hieraan te houden.

48. Bij gebreke aanvaardt afnemer geen enkele aansprakelijkheid.

49. Gevaarlijke situaties op de bouwplaats dient de onderaannemer  direct te melden aan afnemer.

 

Verzekering

50. De opdrachtnemer dient een in de branche gebruikelijke W.A.-verzekering af te sluiten, waarvan een kopie van de polis aan opdrachtgever dient te worden toegezonden.

 

Wet Ketenaansprakelijkheid

51. Bedrijven die werkzaamheden voor (projecten van) afnemer verrichten (evt. naast de levering van diensten/producten) gelden als de onderaannemer. De W.K.A. is hierbij van toepassing. Onderaannemers moeten éénmalig aan afnemer toezenden:

 • Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 jaar );
 • Een G-rekening overeenkomst.

Onderaannemers moeten elke drie maanden aan afnemer  toezenden:

 • Een verklaring van de belastingdienst t.a.v. het betaalgedrag van de loonbelasting/premies volksverzekeringen, en premie werknemersverzekeringen.

52. De BTW verplichting wordt verlegd naar afnemer.

53. Het loonkostenbestanddeel dat in de aanneemsom is inbegrepen wordt standaard vastgesteld op 45%. De afnemer is gerechtigd het percentage loonkostenbestanddeel te wijzigen, indien deze van mening is dat dit percentage te laag is. Een vastgesteld percentage van 33% van het loonkostenbestanddeel  wordt naar de G-rekening overgemaakt.

54. De onderaannemer mag het werk niet verder uitbesteden aan derden zonder uitdrukkelijk toestemming van afnemer.

 

Garantie

55. Op werkzaamheden dient door de onderaannemer garantie te worden verstrekt gedurende de periode zoals genoemd in het bestek en na de definitieve oplevering.

 

Slotbepaling

56. Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

57. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen afnemer en leverancier of tussen afnemer en onderaannemer, in  geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de afnemer. De afnemer blijft echter bevoegd de leverancier te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 

Gedeponeerd ter Kamer van Koophandel te Alkmaar

d.d. 01-10-2020 onder nummer 62438654

d.d. 01-10-2020 onder nummer 37049286

Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag
08.00 - 16.00 uur
© INCO 2024 - Alle rechten voorbehouden - Instalweb.nl